U kunt zich van 15 augustus tot en met 16 september 2019 aanmelden voor het landsexamen 2020.
U dient daarvoor het aanmeldingsformulier in te vullen en dit te mailen naar landsexamens@ete.cw.

Samen met het aanmeldingsformulier dient u de volgende stukken te scannen en mee te leveren:

Checklist in te leveren stukken  
een geldig identiteitsbewijs ü
in geval van bijzondere omstandigheden:

een verzoekbrief met deskundigenverklaring

ü
in geval van vrijstelling van rechtswege:

een bewijs van kennis met kopie van een gewaarmerkte cijferlijst

ü

 

Bekijk vóór het aanmelden welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma.

Voorwaarden

U kunt alleen landsexamen afleggen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U staat niet ingeschreven voor het eindexamen aan een dagschool, een avondschool of een dagavondschool van hetzelfde schooltype.
  • U bent niet meer leerplichtig.

De leerplichtleeftijd is van 4 t/m 18 jaar. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de leerplichtige 18 jaar is geworden, of aan het einde van het schooljaar waarin de jongere het diploma heeft behaald voor het vsbo (tkl of pkl), havo/vwo of een door de Minister aangewezen gelijkwaardige, erkende opleiding.

Deze voorwaarden gelden niet als u een aanvullend landsexamen doet.

De voorwaarden voor aanmelding vindt u ook in artikel 3 van het Examenreglement 2020 landsexamens vo.

Kosten en betalen

Deelnemen aan het landsexamen VO kost fl. 30,- per vak, met een maximum van fl. 90,-. Een volledig examen (alle benodigde vakken) voor 1 schoolsoort kost fl. 75,-.

U dient het examengeld te storten via de Girobank op landsrekeningnummer 1500051 t.n.v. Ministerie van OWCS t.b.v. landsexamens VO met vermelding van LEX 2020 en uw naam.

Het originele betalingsbewijs moet u uiterlijk dinsdag 29 oktober 2019 inleveren bij de examensecretaris van de landsexamens bij het ETE.

Na uw aanmelding

Bij ontvangst van uw aanmelding wordt deze direct gecontroleerd door de landsexamencommissie. Indien er onjuistheden en/of onvolledigheden zijn in uw aanmelding, neemt de secretaris van de landsexamencommissie contact met u op. Daarnaast krijgt u binnen 1 week na uw aanmelding een brief per e-mail. In de brief staan uw aanmeldingsgegevens en een examennummer. Staan er fouten in de brief of hebt u na 1 week nog geen brief gekregen? Mail dan naar landsexamens@ete.cw.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op donderdag 26 september 2019 vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Op deze dag zal de voorzitter van de landsexamencommissie informatie verstrekken over de landsexamens.

Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens vsbo.

Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens havo.

Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens vwo.

Wijziging vakken

U kunt tot en met dinsdag 29 oktober 2019 wijzigingen doorgeven in uw vakken en/of profiel c.q. sector. Stuur hiervoor het wijzigingsformulier per e-mail naar landsexamens@ete.cw.

Bevestiging aanmelding

Om organisatorische redenen is het nodig dat u uw aanmelding bevestigt. Daarvoor dient u het bevestigingsformulier in te vullen en per e-mail te sturen naar landsexamens@ete.cw.

U kunt echter op dat moment geen wijzigingen meer aanbrengen in uw examenvakken en/of profiel c.q. sector. Daarvoor is de uiterlijke datum dinsdag 29 oktober 2019.

 

Er zijn twee bevestigingsmomenten:

  1. vrijdag 6 december 2019, indien u in een van de talen en/of wiskunde op havo- of vwo-niveau examen doet;
  2. vrijdag 31 januari 2020, indien u examen doet in een ander vak dan de talen en/of wiskunde op havo- of vwo-niveau.

Inleveren werkstukken, literatuurlijsten/leesdossiers

Voor sommige vakken moet u uiterlijk 31 januari 2020 een werkstuk of literatuurlijst en/of leesdossier inleveren. Als u deze stukken niet, te laat of onvolledig inlevert, kunt u niet meedoen aan het mondelinge CIE en het schriftelijk CE van dit vak.