Funderend Onderwijs

Samen voor kwalitatief goed onderwijs

Een stevige basis voor iedere leerling

Het funderend onderwijs (FO) heeft de opdracht zorg te dragen voor een brede ontwikkeling van leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan.

Binnen dat funderend onderwijs heeft het ETE een belangrijke rol. Wij helpen bijvoorbeeld docenten om de vorderingen van de leerlingen te monitoren door middel van volgtoetsen (VT). Ook verzorgen wij de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO).

Volgtoetsen hebben een duidelijk ander doel dan bijvoorbeeld de EFO of centrale examens (CE) voor het voortgezet onderwijs (VO). Daar waar de EFO een eenmalige meting is aan het einde van het FO, hebben de VT een ander doel. Beide meetinstrumenten helpen de scholen te bepalen of een leerling in voldoende mate de kerndoelen beheerst. De VT helpen om tijdens het onderwijsproces het leren en ontwikkelen te kunnen bijsturen, terwijl de EFO informatie geeft om de leerling op de juiste plek in het vervolgonderwijs te kunnen plaatsen.

De VT zijn momentopnames, maar wel opeenvolgend door de gehele onderwijsperiode van het FO heen. Het doel is namelijk een betere monitoring en tijdige (bij)sturing van het onderwijsleerproces van de leerling. Die informatie draagt bij aan een beter onderwijsresultaat aan het einde van het FO en aan beter voorbereide leerlingen voor het VO. Hierdoor kan ook uiteindelijk vroegtijdig schoolverlaten (drop-out) verminderd worden.