Het volgen van uw leerlingen

Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

ETE Leerlingvolgsysteem

Aandacht maakt alles mooier!

Om de kloof tussen het beoogde en behaalde curriculum te overbruggen, hebben we in 2009 mogelijkheden onderzocht om een (formatief) volgsysteem voor het FO in te voeren. Inmiddels is het systeem ver gereed, en sinds 2018 al in gebruik voor Rekenen & Wiskunde. Het bestaat uit een batterij items die geschikt zijn om de voortgang te meten in vergelijking met de leerdoelen die zijn afgeleid van het beoogde curriculum. 

Volgtoetsen (VT) hebben een duidelijk ander doel dan bijvoorbeeld de EFO of centrale examens (CE) voor het voortgezet onderwijs (VO). Daar waar de EFO een eenmalige meting is aan het einde van het FO, hebben de VT een ander doel. Beide meetinstrumenten helpen de scholen te bepalen of een leerling in voldoende mate de kerndoelen beheerst. De VT helpen om tijdens het onderwijsproces het leren en ontwikkelen te kunnen bijsturen, terwijl de EFO informatie geeft om de leerling op de juiste plek in het vervolgonderwijs te kunnen plaatsen. 

De VT zijn momentopnames, maar wel opeenvolgend door de gehele onderwijsperiode van het FO heen. Het doel is namelijk een betere monitoring en tijdige (bij)sturing van het onderwijsleerproces van de leerling. Die informatie draagt bij aan een beter onderwijsresultaat aan het einde van het FO en aan beter voorbereide leerlingen voor het VO. Hierdoor kan ook uiteindelijk vroegtijdig schoolverlaten (drop-out) verminderd worden.