Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Diplomawaardering

Met een diplomawaardering of indicatie onderwijsniveau laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is op Curaçao.
Ook als u de waarde van uw lokale diploma wilt vaststellen voor een eventuele studie of baan in het buitenband, kunt u een diplomawaardering laten doen.

Waarom een diplomawaardering aanvragen?

U kunt een diplomawaardering aanvragen wanneer:

 • u als buitenlander op Curaçao wilt werken.
 • u als buitenlander op Curaçao wilt studeren.
 • in geval van minderjarigen, uw kind op Curaçao naar school moet.
 • u als Curaçaoënaar in het buitenland gaat studeren of werken.


Wie kan een diplomawaardering aanvragen?

Het verzoek tot waardering van een diploma kan worden ingediend door:

 • de diplomahouder of de ouders in geval van minderjarigen
 • een onderwijsinstituut
 • een werkgever
 • een beroepsgroep


Welke diploma’s kunnen worden gewaardeerd?

1. In veel gevallen kunnen we (buitenlandse) diploma’s en certificaten

waarderen waarvan de opleiding:

 • op hbo-/wo-niveau minstens 1680 uren duurde (een schooljaar);
 • op sbo-niveau minstens 1600 uren duurde (een schooljaar);
 • is gevolgd binnen het reguliere onderwijs, aan een door de overheid erkende instelling van het land van de diplomahouder.

2. Hebt u uw opleiding niet afgemaakt, maar wel minstens één schooljaar afgerond? Vaak kunnen ook deze opleidingen worden gewaardeerd. U moet dan minimaal een jaar van de opleiding (1600/1680 uur onderwijs) hebben afgerond. In dit geval ontvangt u een opleidingswaardering. Dit is een advies, dat beschrijft met welk niveau de niet-afgeronde opleiding op Curaçao vergelijkbaar is.

Welke diploma’s kunnen niet worden gewaardeerd?

 • Cursussen of opleidingen die korter dan 1600/1680 uur (een schooljaar) geduurd hebben;
 • Diploma’s die buiten het reguliere onderwijs behaald zijn, bijvoorbeeld bij een particulier instituut;
 • Diploma’s of onderwijsinformatie, zoals een overzicht van cijfers, waarvan de toetsingscriteria onduidelijk zijn c.q. ontbreken.


Algemene aandachtspunten

 • Indien de vereiste documenten incompleet zijn, wordt er geen waardering uitgevoerd.
 • Indien er twijfel over de authenticiteit van de waardepapieren is, wordt er geen waardering uitgevoerd.
 • Het kan voorkomen dat we geen uitspraak kunnen doen over het niveau van het diploma. In dat geval ontvangt u een bericht geen waardering. Wij stellen een bericht geen waardering op na inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Als wij een bericht geen waardering afgeven, ontvangt u het bedrag dat u heeft betaald niet retour.
 • Een diplomawaardering verleent geen toestemming om in een beroep te mogen werken. Dit laatste is een bevoegdheid van de werkgever.
 • Een diplomawaardering verleent geen toestemming om toegelaten te worden tot een (vervolg)opleiding. Dit laatste is de bevoegdheid van een onderwijsinstelling.
 • Eén diploma per aanvraag. Per aanvraag wordt één diploma gewaardeerd. Dit is meestal het hoogste diploma dat u behaalde. Een diplomawaardering beschrijft dus niet alle opleidingen die u volgde.
 • Een diplomawaardering is geen letterlijke vertaling van uw buitenlandse diploma.


In welke gevallen moet u (ook) met een andere organisatie contact opnemen?

Als u een diploma van een gereglementeerd beroep heeft. Voorbeelden hiervan zijn arts, leraar, docent, verpleegkundige, apothekersassistent, fysiotherapeut, psycholoog. Dit betekent dat iemand alleen in dit beroep mag werken na toestemming door de bevoegde autoriteit (de organisatie die beslist over de toegang tot een beroep).
– Als u in een gereglementeerd beroep in de gezondheidszorg wilt werken, dan moet u eerst een aanvraag indienen bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.
– Als u in het onderwijs wilt werken, dan dient u, na een uitspraak van het onderwijsniveau door het ETE, een verzoek bij de Inspectie Onderwijs in te dienen. De Inspectie Onderwijs is de bevoegde autoriteit die de onderwijs-bevoegdheid bepaalt.

Wat zijn de toetsingscriteria?
Bij de waardering worden de volgende aspecten getoetst:
• de echtheid van het diploma;
• de betrouwbaarheid van de opleiding die tot het diploma heeft geleid;
• de waarde van het diploma ofwel de opleiding of school in het land waar het is behaald:
a. wel of niet behaald aan een erkende of geaccrediteerde instelling;
b. relevante kenmerken van de opleiding die tot dat diploma hebben geleid;
c. waartoe het diploma toegang geeft (studie of beroep) en op welk
niveau.
• vergelijking met equivalente diploma’s in het Curaçaose onderwijsstelsel.

Hoe vraagt u een diplomawaardering aan?

Diplomawaardering aanvragen
Download het aanvraagformulier.
Vul het aanvraagformulier volledig in.
Lever het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, samen met de benodigde documenten, in bij het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens te:
Office Complex APC Plaza
Schouwburgweg 26
Curaçao