Hebt u geen diploma van vsbo-TKL, havo of vwo? En wilt u dit wel halen, maar u bent niet ingeschreven in het reguliere onderwijs? Dan biedt de overheid een alternatieve mogelijkheid om deze diploma’s te halen, namelijk middels het landsexamen. Een landsexamen is gelijkwaardig aan een examen van een gewone school.

Landsexamens zijn examens die worden gefaciliteerd door een door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) ingestelde commissie, te weten de Landsexamencommissie. Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), uitvoerende organisatie binnen het ministerie van OWCS, is verantwoordelijk voor de inhoud, de eisen en de afname van de landsexamens.


Voor wie?

Het landsexamen is op de eerste plaats bedoeld voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het ‘reguliere’ voortgezet onderwijs en alsnog een vsbo-, havo- of vwo-diploma willen halen. Daarnaast kunnen leerlingen die ingeschreven zijn op een dag- of avondschool en om bepaalde redenen buiten de school om examen willen doen in een extra vak, zich ook aanmelden.
Voor het behalen van een vsbo-diploma kunt u alleen een landsexamen afleggen op het niveau van TKL (de theoretisch kadergerichte leerweg).
Per jaar kunt u in 1 of meerdere vakken examen doen.

Wat?

U kunt zich aanmelden voor een volledig examen, een deelexamen of een aanvullend examen. Bij een deelexamen kunt u in 1 of meerdere vakken examen doen en er is sprake van een aanvullend examen als u ingeschreven bent op een dag- of avondschool en u wilt in 1 extra vak examen afleggen.

Het landsexamen bestaat voor elk vak uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het commissie-examen. Het centraal examen van het landsexamen is exact gelijk aan het centraal examen van het reguliere onderwijs. En wordt ook volgens hetzelfde rooster in dezelfde periode (mei en juni) afgenomen. Het commissie-examen wordt in plaats van de schoolexamens afgenomen. Het commissie-examen is in de meeste gevallen een mondeling examen. Sommige vakken hebben daarnaast ook nog een schriftelijk deel.

De schriftelijke commissie-examens worden afgenomen in de maanden januari en maart van het desbetreffende examenjaar. U kunt het rooster voor de schriftelijke commissie-examens hier downloaden. De mondelinge examens worden in de maand maart van het desbetreffende examenjaar afgenomen. Het rooster voor de mondelinge examens zal eind februari 2020 klaar zijn en te zijner tijd op de website geplaatst worden. De volgende filmpjes geven een indruk van een mondeling landsexamen: Informatiefilm mondeling staatsexamen

Verschillen

Verschillen tussen het landsexamen en het examen in het regulier onderwijs

Landsexamens

 • U hebt geen vooropleiding nodig om het landsexamen af te leggen.
 • U hoeft niet in alle vakken examen te doen.
 • U kan er voor kiezen om alleen deelcertificaten te behalen.
 • U bent zelf verantwoordelijk om de examenstof te leren.
 • U moet zichzelf de examenstof eigen maken, want er zijn geen docenten beschikbaar omdat u niet verbonden bent aan een school.
 • U moet zich extra inspannen om het landsexamen te halen, omdat u geen onderwijs volgt. Daarom raden wij u aan om extra begeleiding door vak- deskundigen te raadplegen voor een beter resultaat op uw landsexamen.
 • U moet zelf zorgdragen voor de benodigde studieboeken en –materialen.

Gelijkenissen tussen het landsexamen en het examen in het regulier onderwijs

 • dezelfde exameneisen
 • dezelfde centrale examens
 • gelijkwaardige diploma’s
Regels voor het examen

In het Examenreglement 2020 landsexamens vo vindt u alle regels voor het landsexamen vo voor 2020. In de programma’s voor toetsing & afsluiting (PTA’s) staan per vak de regels voor het afleggen van een landsexamen.
Om examens af te leggen, hebt u een geldig identiteitsbewijs (paspoort of sédula) nodig.

Oefenen, vakinformatie en vakkenpakket

Bekijk voor het examen welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie (PTA) voor de vakken waarin u examen doet.
U kunt oefenen voor het centraal eindexamen met het materiaal in onze examenbank op onze site.
U kunt ook via de website van duo, www.duo.nl, oefenmateriaal vinden voor een aantal vakken. DUO is in Nederland de verantwoordelijke organisatie voor de staatsexamens aldaar. Het ETE heeft een nauwe samenwerking hiermee.

Contact
Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Examenorganisatie van het ETE op telefoonnummer 005999-434-3765. Of stuur een e-mail naar landsexamens@ete.cw

Aanmelden

U kunt zich van 15 augustus tot en met 16 september 2019 aanmelden voor het landsexamen. U dient daarvoor het aanmeldingsformulier in te vullen.
Samen met het aanmeldingsformulier dient u de volgende stukken in te leveren:

 • Checklist in te leveren stukken
 • geldig identiteitsbewijs
 • in geval van bijzondere omstandigheden: verzoekbrief met deskundigen verklaring
 • in geval van vrijstelling van rechtswege: bewijs van kennis met kopie gewaarmerkte cijferlijst
Voorwaarden

U kunt alleen landsexamen afleggen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U staat niet ingeschreven voor het eindexamen aan een dagschool, een avondschool of een dagavondschool van hetzelfde schooltype.
 • U bent niet meer leerplichtig. en hebt op 1 april van het jaar waarin het (deel)eindexamen wordt afgenomen een leeftijd van:
  – 17 jaar of ouder voor vsbo-kandidaten.
  – 18 jaar of ouder voor havo-kandidaten.
  – 19 jaar of ouder voor vwo-kandidaten.

Deze voorwaarden gelden niet als u een aanvullend landsexamen doet. De voorwaarden voor aanmelding vindt u ook in artikel 3 van het Examenreglement 2020 landsexamens vo.

Na uw aanmelding

Bij ontvangst van uw aanmelding wordt deze direct gecontroleerd door de landsexamencommissie. Indien er onjuistheden en/of onvolledigheden zijn in uw aanmelding, neemt de secretaris van de landsexamencommissie contact met u op. Daarnaast krijgt u binnen 1 week na uw aanmelding een brief per e-mail. In de brief staan uw aanmeldingsgegevens en een examennummer. Staan er fouten in de brief of hebt u na 1 week nog geen brief gekregen? Mail dan naar landsexamens@ete.cw.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op donderdag 26 september 2019 vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Op deze dag zal de voorzitter van het landsexamen informatie verstrekken over de landsexamens en kunt u alle vragen stellen.

 • Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens vsbo.
 • Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens havo.
 • Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens vwo.

Wijziging vakken

U kunt tot en met dinsdag 29 oktober 2019 wijzigingen doorgeven in uw vakken en/of profiel c.q. sector. Stuur hiervoor het wijzigingsformulier per e-mail naar landsexamens@ete.cw

Bevestiging aanmelding

Om organisatorische redenen is het nodig dat u uw aanmelding bevestigt. Daarvoor dient u het bevestigingsformulier in te vullen per e-mail te sturen naar landsexamens@ete.cw
U kunt echter op dat moment geen wijzigingen meer aanbrengen in uw examenvakken en/of profiel c.q. sector. Daarvoor is de uiterlijke datum dinsdag 29 oktober 2019.

Er zijn twee bevestigingsmomenten:

 1. vrijdag 6 december 2019, indien u in een van de talen en/of wiskunde op havo- of vwo-niveau examen doet;
 2. vrijdag 31 januari 2020, indien u examen doet in een ander vak dan de talen en/of wiskunde op havo- of vwo-niveau.
Examenoproep

Ongeveer 2 weken vóór uw commissie- en centrale examens krijgt u een examenoproep. Hierin staat waar u moet zijn en wanneer u examen moet doen. Hebt u de oproep 10 dagen voor het examen nog niet gekregen? Bel dan direct met 005999-434-3765 of mailen naar landsexamens@ete.cw

Inleveren werkstukken – literatuurlijsten/ leesdossiers

Voor sommige vakken moet u uiterlijk 31 januari 2020 een werkstuk of literatuurlijst en/of leesdossier inleveren. Als u het werkstuk of de literatuurlijst niet of te laat inlevert, kunt u niet meedoen aan het mondelinge examen.

Kosten en betalen

Deelnemen aan het landsexamen vo kost fl. 30,- per vak met een maximum van fl. 90,-. Een volledig examen (alle benodigde vakken) voor 1 schoolsoort kost fl. 75,-.
U dient het examengeld te storten via de Girobank op landsrekeningnummer 1500051 t.n.v. ministerie van OWCS t.b.v. landsexamens vo met vermelding van LEX 2020 en uw naam.
Het originele betalingsbewijs moet u uiterlijk dinsdag 29 oktober 2019 inleveren bij de examensecretaris van de landsexamens bij het ETE.

Waar en wanneer?

Het schriftelijke en mondelinge landsexamens vinden plaats bij het ETE:
ETE, ministerie van OWCS
Schouwburgweg 26, Office Complex APC Plaza
Willemstad, Curaçao

Indien u een aanvullend examen doet, kunt u opteren om het examen op school af te leggen. Hiervoor moet u wel tijdig, doch uiterlijk vrijdag 6 december 2019, een schriftelijk verzoek indienen per e-mail naar landsexamens@ete.cw

Rooster commissie-examen
Periode schriftelijk commissie-examen
– Rooster kijk- en luistertoets 1e en 2e tijdvak
– Rooster schriftelijke toetsen 1e en 2e tijdvak

Periode mondeling examen
Het mondeling examen vindt plaats in de periode van
1 tot en met 31 maart 2020
Het rooster per kandidaat met datum en tijd wordt 10 dagen vóór het examen middels de examenoproep naar de kandidaten gemaild.

Roosters schriftelijke centrale examen
Het schriftelijke examen vindt tegelijk plaats met het centraal examen op reguliere scholen. U vindt hier de roosters per tijdvak.

Examenroosters 1e tijdvak 2020

 • Vsbo-tkl (43Kb, pdf)
 • Havo (43Kb, pdf)
 • Vwo (44Kb, pdf)

Examenroosters 2e tijdvak 2020

Het examenrooster van het tweede tijdvak wordt in maart 2020 bekend gemaakt. Dit rooster zal te zijner tijd op de website worden geplaatst.

Bijzondere omstandigheden

Bij het examen kunnen wij rekening houden met uw persoonlijke situatie. Na uw aanmelding kunt u per e-mail vragen om een extra voorziening. Vaak moet u hiervoor ook een deskundigenverklaring meesturen. Voorbeelden hiervan zijn een verklaring c.q. brief van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater.
Welke extra voorzieningen zijn mogelijk?

 • een half uur extra tijd bij schriftelijke examens en 10 minuten extra bij de voorbereiding op het mondeling examen
 • examenopgaven op Daisy-rom (alleen bij de schriftelijke centrale examens uit Nederland in het 1e tijdvak)
 • spraaksynthese-pdf bestanden met examenopgaven (alleen bij de schriftelijke centrale examens uit Nederland in het 1e en 2e tijdvak)
 • een voorleeshulp (alleen in het 2e of 3e tijdvak als er geen Daisy-rom of spraaksynthese-pdf bestanden zijn)

Wat moet u doen?

 1. Dien uw verzoek voor een extra voorziening in via een e-mail naar landsexamens@ete.cw.
 2. Groostchrift, indien vastgesteld wordt dat de standaard lettergrootte van 12 punten onvoldoende is.
 3. Stuur een deskundigenverklaring mee van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater. In de verklaring moet staan welke extra voorziening u nodig hebt.
 4. De uiterlijke datum waarop u een verzoek kunt indienen, is dinsdag 29 oktober 2019.
Vrijstelling voor een examenvak

Vrijstelling:

Hebt u al eerder een eindexamen vsbo, havo, vwo gedaan en voldoende, 6.0, behaald voor bepaalde onderdelen van het examen, dan komt u in aanmerking voor een vrijstelling van rechtswege.

Wilt u hiervan gebruik maken?

Stuur dan een kopie van uw gewaarmerkte en getekende cijferlijst of certificaat inclusief een bewijs van vrijstelling met het aanmeldingsformulier.

Ontheffing:

Denkt u dat u ontheffing (vrijstelling op verzoek) kunt krijgen voor een examenvak op basis van een bewijsstuk van een andere, gelijkwaardige opleiding? Dan kunt u vrijstelling aanvragen.

Wat moet u doen?

 1. Schrijf een brief waarin u vrijstelling vraagt voor een bepaald vak.
 2. Voeg toe: het originele bewijsstuk, een gedetailleerde leerstofomschrijving en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
 3. Lever uw brief in uiterlijk 16 september 2019 bij:
  ETE, Landsexamencommissie, ministerie van OWCS
  Schouwburgweg 26, Office Complex APC Plaza
  Willemstad, Curaçao

Terugtrekken

Besluit u toch geen examen te doen? Dan trekt u zich terug voor het examen. Terugtrekken kan altijd, maar vanwege kosten verbonden aan de voorbereidingen krijgt u uw examengeld niet terug.

Uitslag

U krijgt de uitslag van uw schriftelijke en mondelinge commissie-examens, in april 2020. En van het eerste tijdvak van het centraal examen in juni 2020. De uitslag van het tweede tijdvak wordt eind juni 2020 bekend gemaakt.

Wanneer bent u geslaagd?

\In de uitslagregeling staat wanneer u bent geslaagd. De regeling geldt ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten inwisselen. U vindt de uitslagregeling in het Examenreglement 2020 landsexamens vo, artikel 15.

Herkansing

Als u recht hebt op een herkansing, dan krijgt u een herkansingsformulier bij uw uitslag van het 1e tijdvak. Met dit formulier kunt u een herkansing aanvragen. De herkansingen vinden plaats in juni (het 2e tijdvak).

Voorwaarden herkansing

 • U mag alleen herkansen als u daardoor in hetzelfde jaar nog kunt slagen voor het diploma, en
 • U mag geen herkansing doen voor profielverbetering.

Wat mag u herkansen?

In geval van volledig examen:

 • 1 centraal examen
 • 1 commissie-examen, alleen onderdeel dat onvoldoende is
 • sectorwerkstuk vsbo, profielwerkstuk havo, vwo
 • In geval van deel- en aanvullend examen: alleen 1 centraal examen

Inzage examen

Een mondelinge toelichting op het mondelinge examen is mogelijk. Het schriftelijk examen kunt u inzien op het ETE. U moet daarvoor binnen 1 week na de uitslag een verzoek per mail indienen via landsexamens@ete.cw Het enige doel van de inzage is inzicht te krijgen in de gemaakte fouten. De inhoudelijke correctie van het gemaakte werk staat niet ter discussie.

Diploma aanvragen

Indien u reeds een cijferlijst hebt van een reguliere school en de cijfers wilt omwisselen voor een landsexamendiploma om te kunnen slagen dan geldt het volgende. Na het ontvangen verzoek zal de landsexamencommissie een diploma-onderzoek instellen. Een diploma-onderzoek betekent dat met alle resultaten vastgesteld wordt of iemand aan alle uitslagregels en eisen voldoet om in aanmerking te komen voor een landsexamendiploma. De behaalde resultaten mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. En u moet voldoen aan de uitslagregels van het jaar waarin u het diploma aanvraagt. Controleer eerst of u alle vakken hebt gehaald die nodig zijn voor het diploma.

Wat moet u doen?

 1. Dien een gewaarmerkte cijferlijst en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs in.
 2. Lever het formulier Verzoek afgifte diploma in binnen 1 week na ontvangst van uw uitslag met de bewijsstukken en de kopie van uw legitimatiebewijs bij:
  ETE, Landsexamencommissie, ministerie van OWCS
  Schouwburgweg 26, Office Complex APC Plaza
  Willemstad, Curaçao
  Verzoek afgifte diplomaPDF, 115KB

Contact

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Examenorganisatie van ETE op telefoonnummer 005999-434-3765. Of stuur een e-mail naar landsexamens@ete.cw.