Meerjarenkoers

Vernieuwing is groei

Meerjarenkoers

De eenentwintigste eeuw doet een groot beroep op ICT-geletterdheid, probleemoplossings-vaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen.
Het is belangrijk dat het onderwijs zich blijft vernieuwen. Goed onderwijs is belangrijk voor elk individu om goed te kunnen participeren in de hedendaagse samenleving.

Wij moeten ervoor zorgen dat ons onderwijs nu en in de toekomst aan de eigentijdse eisen voldoet, zodat we competente jongeren vormen c.q. opleiden. We willen daarom oog hebben voor de vernieuwingen en daarin meegaan. Er is geen vernieuwing zonder verandering!
Vanuit dit besef bouwen we ETE verder uit. Digitalisering, nieuwe examen- en rapportagevormen en kennisoverdracht zijn enkele speerpunten voor de komende vijf jaren.

We willen een sterke impuls geven aan vernieuwingen en zo samen met onze stakeholders helpen het onderwijs verder te ontwikkelen c.q. vernieuwen en nog sterker te maken.

ETE zal zich de komende jaren vooral gaan richten op de volgende thema’s:
innoverende toetsen en examens, toetsen op maat, digitale toetsen, vernieuwende rapportagevormen en formatief meten.

Ook zal ETE meer data voor onderzoek genereren uit de (gegevens van de) volgtoetsen funderend onderwijs (FO) die momenteel gebruikt (en verder ontwikkeld) worden, om daarmee samen met alle stakeholders de kwaliteit van het onderwijs nog verder te optimaliseren.
Ook verdergaande digitalisering van meetinstrumenten heeft onze aandacht. Denk daarbij onder andere aan het verder ontwikkelen van het digitale portaal van de volgtoetsen.