Meerjarenkoers:

Vernieuwing is groei

De eenentwintigste eeuw doet een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossings-vaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen.

Wij moeten daarom ervoor zorgen dat ons onderwijs nu en in de toekomst aan de eigentijdse eisen voldoet, zodat we competente jongeren kunnen vormen c.q. opleiden.

We willen daarom oog hebben voor de vernieuwingen en daarin meegaan. Er is geen vernieuwing zonder verandering!

Vanuit dit besef bouwen we ETE verder uit. Digitalisering, nieuwe examen- en rapportagevormen en kennisoverdracht zijn enkele speerpunten voor de komende vijf jaren.

We willen een sterke impuls geven aan vernieuwingen en zo samen met onze stakeholders helpen het onderwijs verder te ontwikkelen c.q. vernieuwen en nog sterker te maken.

ETE zal zich de komende jaren vooral gaan richten op de volgende thema’s: innoverende toetsen en examens, toetsen op maat, digitale toetsen; en ook vernieuwende rapportagevormen, en formatief meten.

Ook zal ETE meer data voor onderzoek genereren uit de (gegevens van de ) volgtoetsen funderend onderwijs (FO) die momenteel gebruikt (en verder ontwikkeld) worden om daarmee samen met alle stakeholders de kwaliteit van het onderwijs nog verder te optimaliseren.

Ook verdergaande digitalisering van meetinstrumenten heeft onze aandacht. Denk daarbij onder andere aan een digitale rapportage van de volgtoetsen.